+31 416 34 07 36 service@allpro.nl

Allpro

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Allpro B.V. | Allpro | Metaalzetterij Zuid-Nederland, gevestigd te Spuiweg 10, 5145 NE Waalwijk (hierna: Allpro), www.allpro.nl

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is uitsluitend van toepassing op de websites van Allpro
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het versturen van een e-mail. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Allpro is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Allpro kan persoons- en bedrijfsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en producten van Allpro of omdat u deze zelf bij het versturen van bijvoorbeeld een e-mail via de websites aan ons hebt verstrekt.

Allpro kan – afhankelijk van de door u gebruikte contactmogelijkheden – de volgende persoons- en bedrijfsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals de door u verstrekte voor- en achternaam, adresgegevens, inclusief postcode, vast- en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres(sen) en eventueel inloggegevens.
 • Functienamen van personen binnen organisaties ten behoeve van een correcte adressering door ons en benadering in verband met onze acquisitiedoeleinden.
 • Data en tijdstippen van afspraken.
 • Betalings- en factuurgegevens – in het geval u een overeenkomst met ons bent aangegaan – zoals voor de financiële afhandeling uw bankgegevens, inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel en BTW-nummers.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Allpro gebruikt de verkregen persoons- en bedrijfsgegevens in eerste instantie om de overeenkomsten die zijn gesloten, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden tevens gebruikt voor de interne administratie van Allpro.

Hierbij kunt u denken aan:

 • Het onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met (potentiële) klanten, het relatienetwerk, leveranciers, externe ZZP’ers en freelancers waarmee wordt samengewerkt of voor het verbeteren van de diensten en producten van Allpro
 • Het informeren van de activiteiten van Allpro door middel van het zenden van informatieve digitale nieuwsbrieven.
 • Het afhandelen van klachten en complimenten.
 • Het doen van aanbiedingen ten behoeve van onze acquisitiedoeleinden.
 • Het toepassen en uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Allpro kan uw persoons- en bedrijfsgegevens delen met de eigen medewerkers ten behoeve van de acquisitiedoeleinden voor de organisatie, met de extern ingehuurde ZZP’ers en freelancers zoals , die dan in opdracht van Allpro contact met u opnemen voor het verrichten van verschillende werkzaamheden voor de betreffende websites en/of nieuwsbrieven.

Allpro kan verplicht worden uw persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken wegens een op Allpro rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van dringende verzoeken daartoe van de autoriteiten.

In dit laatste geval heeft Allpro de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in overeenstemming met Europese en Nederlandse wetgeving.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Allpro bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 5 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, zoals die is verwoord in wet- en regelgeving van bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Hoe worden uw persoons- en bedrijfsgegevens beveiligd?

Allpro heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Allpro heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Commerciële doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze services of relevante producten. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen e-mail.

Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze services. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
 • Google Analytics en Google Tag Manager: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Altpro gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager. De IP-adressen worden geanonimiseerd en gegevens worden over een beveiligde verbinding gestuurd.

Inzien, corrigeren of verwijderen

Met de nieuwe wetgeving heeft u een uitbreiding van uw privacy rechten.

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren;
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden;
 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie en aanvulling;
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken;
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;

Ten slotte heeft u recht op duidelijke informatie over wat Allpro doet met uw persoonsgegevens.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk versturen naar Spuiweg 10, 5145 NE Waalwijk.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te versturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of gebruik te maken van de Kopie-ID applicatie van Rijksoverheid. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via service@allpro.nl.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Voor andere vragen kunt u terecht bij onze klantenservice